Politika privatnosti

MALO SELO d.o.o. je vlasnik web stranice https://www.bajkovita-suma.eu/. Stvorili smo ovu izjavu o privatnosti kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bismo ih informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici.
Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke, kao i da biste ste upoznali s o pravima koje imate u vezi obrade osobnih podataka. Ova politika zaštite podataka primjenjuje se na sve osobne podatke koje obrađujemo.

 1. VODITELJ OBRADE

Odgovorni voditelj obrade Vaših osobnih podataka jest: društvo MALO SELO d.o.o., Vladimira Nazora 29A, 40311 Lopatinec – Hrvatska, OIB: 13486090993 (dalje u tekstu: MALO SELO), koje je ujedno vlasnik turističke agencije etno art travel kao i nositelj projekta Bajkovita šuma.

U sklopu ove Izjave privatnosti objašnjeno je na koji način se koriste Vaši podaci koje MALO SELO prikuplja izravno i/ili neizravno u sklopu pružanju svojih usluga.

Kontakt Voditelja obrade:

e-pošta:  etnoart@etnoart-travel.com

pošta: Vladimira Nazora 29A, 40311 Lopatinec – Hrvatska,

MALO SELO u pojedinim situacijama može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka, npr. kada obrađuje Vaše osobne podatke pri posredovanju u pribavljanju paket-aranžmana i/ili drugih usluga organiziranih od strane drugih turističkih agencija ili pružatelja usluga. Tada je voditelj obrade Vaših osobnih podataka druga turistička agencija ili pružatelj usluge.

 1. PRAVNI TEMELJ I SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci se prikupljaju od Vas kao ispitanika/korisnika, od trećih osoba ili iz javno dostupnih izvora. Osobni podaci mogu se prikupljati temeljem Vaše privole, no također i sukladno drugim zakonitim pravnim temeljima za prikupljanje osobnih podataka. Osobni podaci prikupljaju se radi:

 • izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna u svrhu izvršavanja ugovora ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev, a prije sklapanja ugovora
 • nužnog poštivanja pravnih obveza voditelja obrade– npr. u svrhu obrade podataka radnika (slanje podataka o radnicima HZMO-u, HZZO-u, Poreznoj upravi, knjigovodstvenom servisu i sl.)
 • zadovoljenja legitimnih interesa voditelja obrade– kada je to nužno, MALO SELO obrađuje osobne podatke i izvan ugovornog odnosa, u svrhu zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Na primjer no ne i isključivo, takav legitiman interes može biti: vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima, otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara, zaštita osoba i imovine
 • zaštite životno važnih interesa ispitanika/korisnika ili druge fizičke osobe
 • unapređenja poslovanja voditelja obrade ili za interne potrebe MALOG SELA kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s ispitanicima/korisnicima
 • odgovaranja na Vaše upite i komentare
 • slanja promotivnih ponuda i ostalih informacija vezanih uz poslovanje MALOG SELA, a temeljem privole koju ste nam dali
 • promocije MALOG SELA, a temeljem privole koju ste nam dali.

U slučaju pojave potrebe za obradom osobnih podatka u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste nam dali privolu, prije takve obrade pružiti ćemo Vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi te po potrebi zatražiti privole za takvu obradu.

Svi podaci koje MALO SELO zaprimi od Vas, dajete nam dobrovoljno na obradu.

MALO SELO može obrađivati Vaše osobne podatke u marketinške svrhe, a na temelju Vaše posebne privole.

 1. OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU

MALO SELO obrađuje one Vaše osobne podatke koji su potrebni za ispunjenje preuzetih ugovornih i zakonskih obveza, te zadovoljenje legitimnih interesa, odnosno za obavljanje radnji u sklopu našeg poslovanja, poput: imena i prezimena, prebivališta odnosno boravišta, grada/mjesta i poštanskog broja, države, OIB-a, vrste i broja putne isprave, datuma valjanosti putne isprave, izdavatelja putne isprave, broja osobne iskaznice, datuma valjanosti osobne iskaznice, izdavatelja osobne iskaznice, dana, mjeseca i godine rođenja, spola, državljanstva, adrese elektroničke pošte, broja telefona, fotografije, broja kreditne/debitne kartice ili podataka o drugom sredstvu plaćanja, vlastoručnog potpisa, IP adrese, i sl.

U okviru poslovnog/ugovornog odnosa u svrhu organizacije i realizacije putovanja/izleta/događaja te pružanja drugih usluga od strane MALOG SELA, mogu se obrađivati svi prethodno navedeni osobni podaci, a u konkretnoj situaciji obrađivati će se oni osobni podaci koji su Agenciji nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog/ugovornog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora, provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati na obradu osobne podatke koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

U okviru radnog odnosa između djelatnika i MALOG SELA, MALO SELO obrađuje osobne podatke radnika, poput: imena i prezimena, prebivališta odnosno boravišta, grada/mjesta i poštanskog broja, države, OIB-a, vrste, broja i roka važenja identifikacijskog dokumenta, dana, mjeseca i godine rođenja, spola, državljanstva, adrese elektroničke pošte, broja telefona, vlastoručnog potpisa, stručne kvalifikacije radnika, radnog iskustva radnika, broja bankovnog računa i sl.

U okviru marketinških aktivnosti, temeljem Vaše privole obrađujemo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona.

U okviru promocije djelatnosti MALOG SELA, temeljem Vaše privole obrađujemo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona, fotografije, video materijali i sl.

MALO SELO može obrađivati i Vaše osobne podatke iz posebne kategorije osobnih podataka i to podatke koji se odnose na Vaše zdravlje. Osobni podaci o zdravlju prikupljaju se u svrhu organizacije i realizacije putovanja, udovoljavanju prehrambenim preferencijama, a na temelju Vaše izričite privole, te ako je to nužno za zaštitu Vaših životno važnih interesa odnosno drugog pojedinca.

Osobni podaci koji se odnose na zdravlje obrađuju se i kada je to nužno za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava MALOG SELA ili ispitanika/korisnika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti odnosno u svrhu preventivne medicine ili medicine rada radi procjene radne sposobnosti zaposlenika.

 1. PRAVA ISPITANIKA/KORISNIKA

U skladu sa svim pozitivnim propisima, imate sljedeća prava:

 1. Pravo na pristup Vašim osobnim podacima

U svakom trenutku od MALOG SELA možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, odnosno zatražiti informacije o svrsi obrade Vaših osobnih podataka, skupine Vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana s kojima se vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke, kao i način prikupljanja podataka koji nisu prikupljeni izravno od Vas.

 

 1. Pravo na ispravak osobnih podataka

U slučaju netočnih podataka, od MALOG SELA možete zatražiti odgovarajući ispravak, a u slučaju nepotpunosti, njihovu dopunu. MALO SELO će vas obavijestiti o ispravku Vaših osobnih podataka.

 

 1. Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)

U svako doba od MALOG SELA možete zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a MALO SELO ima obvezu obrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti za brisanje podataka propisani Općom uredbom o zaštiti podataka. Pravo na brisanje ne primjenjuje se kad je obrada osobnih podataka posljedica zakonske obveze MALOG SELA. O brisanju vaših osobnih podataka MALO SELO će vas izvijestiti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, a o izvršenom brisanju će obavijestiti i eventualne primatelje osobnih podataka.

 

 1. Pravo na kopiju osobnih podataka

MALO SELO osigurava kopiju osobnih podataka koje obrađuje, a pravo na dobivanje kopije svojih osobnih podataka možete ostvariti pod uvjetom da izdavanje kopije ne utječe negativno na prava i slobode drugih ispitanika.

 

 1. Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)

 

U svako doba od MALOG SELA možete zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a MALO SELO ima obvezu obrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti za brisanje podataka propisani Općom uredbom o zaštiti podataka. Pravo na brisanje ne primjenjuje se kad je obrada osobnih podataka posljedica zakonske obveze MALOG SELA. O brisanju vaših osobnih podataka MALO SELO će vas izvijestiti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka vašeg zahtjeva, a o izvršenom brisanju će obavijestiti i eventualne primatelje osobnih podataka.

 

 1. Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

U određenim slučajevima može se od MALOG SELA zatražiti ograničenje obrade, npr. u slučaju kada se osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje potrebno za njihovu provjeru, kada se smatra da je obrada nezakonita, a protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je uložen prigovor na obradu.

 

 1. Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor MALOM SELU u na obradu svojih osobnih podataka. MALO SELO će o vašem prigovoru odlučiti u roku od mjesec dana od dana njegova zaprimanja.

Svoja naprijed navedena prava možete ostvariti na sljedeći način:

– dostavom pisanog zahtjeva na adresu: Vladimira Nazora 29A, 40311 Lopatinec

– porukom elektroničke pošte na e-mail: etnoart@etnoart-travel.com

 

 1. h) Pravo na pritužbu

Na odluku MALOG SELA kojom se odlučuje o nekom od vaših prava vezanih za zaštitu osobnih podataka moguće je uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

 1. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

MALO SELO Vaše osobne podatke prikuplja kroz web stranicu putem Vašeg pristupa na web stranicu i to putem putem obrazaca za kontakt i upite, putem „kolačića“, putem elektroničke pošte te kroz dokumentaciju i komunikaciju koja se prosljeđuje i odvija između Vas i MALOG SELA, bilo kojim sredstvom komunikacije. MALO SELO može prikupljati Vaše podatke i putem trećih osoba, primjerice, no ne i isključivo, putem trgovaca i posrednika koji prodaju usluge MALOG SELA, putem tijela državne vlasti i sl.

 1. PRIVOLA ISPITANIKA/KORISNIKA

MALO SELO bez Vaše privole neće upotrebljavati Vaše osobne podatke ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu slanjem zahtjeva na:

 • e-pošta: etnoart@etnoart-travel.com
 • pošta: Vladimira Nazora 29A, 40311 Lopatinec

Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Ako se obrađuju osobni podaci maloljetnika za koje je potrebna privola, takvu privolu daje ili odobrava nositelj roditeljske skrbi nad djetetom.

Smatra se da svojim upitom, prijavom za rezervaciju, potpisom ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, ugovora o korištenju ostalih usluga MALOG SELA, neovisno o mogućoj istodobnoj primjeni ostalih pravnih temelja za obradu osobnih podataka koji su primjenjivi na situaciju, dajete privolu za obradu osobnih podataka potrebnih u svrhu odgovora na upit, obrade rezervacije, sklapanja i ispunjenja ugovora odnosno ostalih usluga te da se ti podaci koriste u komunikaciji kao i prilikom provedbe djelatnosti voditelja obrade vezanih za usluge koje isti pruža. Pritom istodobno dajete privolu MALOM SELU za prenošenje osobnih podataka trećim stranama u svrhu izvršenja pojedinih ugovorenih usluga.

Isto tako, s već navedenim privolama, dajete i privolu da se Vaši osobni podaci mogu upotrijebiti u sljedeće namjene: direktna prodaja, istraživanje tržišta, provođenje analiza poslovanja, segmentacija kupaca, statističke obrade i obavještavanja o ponudi MALOG SELA. Ako ne želite dati takvu privolu, o tome se morate izjasniti prilikom upita ili prijave za rezervaciju.

Osobne podatke niste obvezni dostaviti, no imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka MALO SELO neće moći s Vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje ugovorne i zakonske obveze.

 1. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Podaci o Vama neće se objavljivati javnosti. Vodimo osobitu brigu o tome kome dajemo Vaše podatke te iste nećemo objavljivati trećim stranama u njihove vlastite neovisne marketinške ili poslovne svrhe bez vašeg pristanka.  U slučaju prijenosa podataka, poduzet ćemo sve mjere kako bi se isti zaštitili te ćemo, ako je moguće, nužno i razumno, iste pseudonimizirati ili na drugi način otežati njihovo povezivanje sVama, a u iznimnim situacijama ćemo Vaše podatke nastojati potpuno anonimizirati i to u situaciji gdje procijenimo da postoji rizik za očuvanje Vaših prava.

Otkrivanje Vaših podataka moguće je prema subjektima koji stoje u neposrednoj poslovnoj vezi s nama i koji su sastavni dio našeg poslovanja. Nadalje, moguće je dijeljenje Vaših podataka s pouzdanim i sigurnim poslovnim partnerima, a čije usluge i proizvodi su sastavni dio usluga koje MALO SELO pruža. Primjer takvih poslovnih partnera su pružatelji usluga i to smještajnog objekta, aviokompanija, autobusnih prijevoznika, ugostiteljskih objekata, turističkim agencijama, turističkim vodičima, voditeljima putovanja, djelatnicima osiguravajućih društava, djelatnicima banaka, programerske tvrtke koje održavaju računalni sustav i našu web stranicu sl.). MALO SELO poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, administratorima web stranice, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima. Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema našim uputama.

Obavještavamo Vas kako se Vaši osobni podaci neće prosljeđivati van Europskog Gospodarskog Prostora (EGP).

Ova internetska stranica može sadržavati linkove na druge stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako MALO SELO ne može biti odgovorno za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim internetskim stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake internetske stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim internetskim stranicama.

 1. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

MALO SELO obrađuje prikupljene osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje određene svrhe, odnosno dok ne povučete Vašu privolu. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Određene osobne podatke MALO SELO čuva u vremenskom periodu koji propisuju pozitivni propisi.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka, MALO SELO koristi najsuvremenije poslovne prakse i informacijsko-komunikacijske tehnologije pri čemu se primjenjuju odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe, kako djelatnici MALOG SELA, tako i djelatnici trećih strana. Osobni podaci ni u kojem slučaju se ne prenose neovlaštenim osobama, niti će ikada biti prodani ili nezakonito ustupljeni trećim stranama.

Na našoj web stranici koristimo sigurne protokole za komunikaciju i prijenos podataka. Svi osobni podaci i uređaji na kojima se nalaze, zaštićeni su odgovarajućim lozinkama. Osobni podaci pohranjeni u fizičkom/papirnatom obliku, nalaze se u za to predviđenim prostorijama pod nadzorom ovlaštene osobe MALOG SELA.

 1. OSOBNI PODACI I WEB STRANICA (UPORABA „KOLAČIĆA“)

Naša web stranica u svom radu koristi „kolačiće“ (eng. „cookies“) koji omogućuju pravilan rad stranice i njezino unapređenje, a sve u svrhu pružanja što boljeg korisničkog iskustva. Pristupom našoj web stranici, putem „kolačića“ prikupljaju se Vaši osobni podaci.

„Kolačići“ su male datoteke koje internet preglednik (eng. „web browser“) pohranjuje na računalo, mobilni uređaj ili neki drugi uređaj kojim je ispitanik/korisnik posjetio neko internet mjesto, a koje se koriste za različite svrhe, npr. za web analize, mjerenje broja posjetitelja, analizu pretraga, postavke jezika i sl. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja web stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude. Postavljanje „kolačića“ na uređaje ispitanika/korisnika i čitanje već pohranjenih informacija na uređaju vršimo uz privolu ispitanika/korisnika te prethodnu jasnu informaciju koji će se podaci prikupljati i u koju svrhu. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda naše web stranice. Od privole su izuzeti samo „kolačići“ koji su tehnički neophodni za odvijanje komunikacije između opreme ispitanika/korisnika i naše web stranice ili pružanje usluge na zahtjev ispitanika/korisnika.

 1. ZAVRŠNE NAPOMENE

Zadržavamo pravo izmjene ove politike zaštite podataka, u bilo kojem trenutku, bez bilo kakvih ograničenja i/ili odgovornosti. Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite podataka biti će objavljene u Izjavi o privatnosti koja se nalazi na našim web stranicama.

 

U Lopatincu, 18.06.2022. godine